Thống nhất lộ trình, địa điểm và một số mục quan trọng khác trong HTĐ 2016

-

Ngày 20/6/2016, tại văn phòng Công ty CP VTVCorp đã diễn ra cuộc họp quan trọng: thống nhất lộ trình, địa điểm và một số mục quan trọng khác trong Hành trình Đỏ 2016.