Hành Trình Đỏ - Tổng kết 5 năm

Kết nối trái tim

2017
Thách thức
Mỗi quốc gia cần 2% dân số hiến máu tình nguyện. Công tác tuyên truyền vận động hiến máu tại 63 tỉnh/thành phố còn manh mún, chưa đồng nhất, tỷ lệ bán máu còn cao, quan niệm và ý thức về hiến máu tình nguyện còn khá dè biểu. Việt Nam có hơn 10 triệu người mang gen bệnh Thalassemia.
Ý tưởng lớn
Chiến dịch quốc gia mang tên “Hành Trình Đỏ”, hành trình vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt của 120 người trẻ Việt Nam sinh sống và làm việc tại 63 tỉnh thành cả nước. Hành trình kết nối sứ mệnh nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện cho người dân, phổ biến và tập huấn kỹ năng và mô hình vận động tổ và tổ chức ngày hội hiến máu. Tuyên truyền về kiến thức và ý thức phòng chống bệnh Thalassemia bằng hình thức Gala mới mẻ. Kết hợp các hoạt động cộng đồng và từ thiện ý nghĩa giúp đỡ các thành phần thế yếu khó khăn tại mỗi địa phương.
Kết quả
Tiếp nhận hơn 20 triệu đơn vị máu trong vòng 30 ngày đêm xuyên Việt thực hiện sứ mệnh. Kết nối 120 bạn trẻ đam mê tình nguyện xuất sắc với hơn 50.000 bạn trẻ nhiệt huyết tại 24 tỉnh/thành phố. Đưa người hiến máu xích lại gần hơn với người bệnh được tiếp nhận máu và chỉa sẻ những câu chuyện xúc động. Huy động hơn 50 kênh truyền thông đưa tin tiếp cận lan tỏa đến 30 triệu người trên cả nước. Nhận được sự quan tâm và khen ngợi của các tổ chức thế giới và nước ngoài trong lĩnh vực hiến máu tình nguyện.

Thư viện