4 giá trị đích thực của CSR

- VTVCorp Admin

1. Động lực khai sáng (Enlighten Self-Interest)

Là một hệ thống tạo nên sự đồng nhất về mặt đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp , tâm điểm gắn kết giá trị doanh nghiệp vào giá trị đạo đức xã hội. Hệ thống này bao gồm:

♦ Chuẩn mực đạo đức (Code of conduct)

♦ Qui tác hành xử (Behavior Principals)

♦ Tinh thần nhân viên (Employee moral)

♦ Danh tiếng của công ty trong xã hội (Company reputation within sosical context)

2. Lợi ích đầu tư xã hội (Social investment)

Quĩ phúc lợi hay hoạt động hỗ trợ xây dụng cơ sở hạ tầng vật chất hay tinh thần cho xã hội. Hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống. Các hoạt động đầu tư xã hội này cũng nên gắn liền với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để nhằm mang lại lợi ích đầu tư cho doanh nghiệp.

3. Hành xử Minh bạch và Tạo niềm tin (Transparency and building trust)

Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cởi mở, kinh doanh hợp pháp, minh bạch thông tin và tạo dựng niềm tin về doanh nghiệp và các thương hiệu của doanh nghiệp trong xã hội.

4. Phát triển theo mong đợi của xã hội (Meet increased Public expectations)

Không chỉ làm tròn trách nhiệm của doanh nghiệp về thuế và tạo công ăn việc làm mà còn phải hỗ trợ và bảo vệ môi trường kinh doanh, thúc đây sự phát triển của xã hội và cộng đồng.